Výroční zpráva - 2008

 

Výroční zpráva občanského sdružení Faunus za rok 2008

 

 

Obchodní jméno: FAUNUS, o.s.


Sídlo: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Právní forma: občanské sdružení
Den vzniku: 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07
IČO: 22 66 36 22

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-9963860207/0100


Telefonické spojení: 724 560 472
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.faunus.cz

 

 


 

 

Vážení přátelé,

občanské sdružení Faunus má za sebou druhý rok své aktivní činnosti, ve kterém si postupně určilo svou dlouhodobou strategii. Vzhledem k tomu, že míst, kde by bylo potřeba pomoci je nepřeberné množství a možnosti po stránce finanční a personální jsou omezené, došlo k volbě hlavních aktivit, jež jsou uvedeny níže. Domnívám se, že je třeba zdůraznit, že jsme se nezaměřili pouze na pomoc v rámci našeho regionu, ale snažili jsme se podpořit projekty, které mají dopad i v zahraničí, neboť si uvědomujeme souvislosti v oblasti ochrany životního prostředí. Na chodu občanského sdružení Faunus se v roce 2008 podíleli všichni členové aktivně dle svých časových možností, ale vždy s nasazením a obětavostí pro dobrou věc. Za dobře odvedenou práci jim patří srdečné poděkování. Dále si samozřejmě vážíme podpory, které se nám dostalo od sponzorů. Věřím, že naše činnost pomáhá ostatním a budeme se snažit ji dále rozvíjet a postupně vytvářet tradici v rámci pořádných dobročinných akcí.

S přátelským pozdravem

Jiří Procházka,
předseda Faunus, o.s.


Občanské sdružení Faunus založila skupina milovníků přírody a příznivců Zoologické zahrady v Liberci. Lidé, kteří vnímají zoologickou zahradu ne jako klec pro předvádění exotických zvířat, či jako „Noemovu archu“ pro ohrožené druhy, ale jako místo organického začleňování základních atributů přírody do lidské společnosti 21. století. Proto se také plně ztotožňují s filozofií liberecké zoologické zahrady deklarované v roce 2007 v dokumentu: „Integrovaná ochrana přírody libereckou ZOO“. Základním posláním sdružení je podpora a propagace aktivit, vedoucích k ochraně přírody. Toto poslání chce Faunus prosazovat především prostřednictvím podpory aktivit Zoologické zahrady Liberec i podporou environmentálních a sociálních aktivit dalších subjektů, při vyhledávání prostředků, partnerů a sponzorů pro realizaci jejich aktivit.

Cílem sdružení je prostřednictvím této činnosti pěstovat v lidech lásku k přírodě a rovněž jim pomáhat osvojit si návyky k ochraně a uchovávání přírody.

Faunus, o.s. má právní subjektivitu, jeho nejvyšším orgánem je valná hromada.

Je registrován v Evidenci NNO na Portálu veřejné správy.

Zakládajícími členy Faunus, o.s. jsou:

* MVDr. Jiří Dousek Ph.D.
* JUDr. Jan Kouba
* Jiří Procházka
* Alice Procházková
* Mgr. Dana Sobotková
* Ing. Jitka Srpová
* Ing. Markéta Šounová

Výbor Faunus, o.s. pracuje ve složení:

* Jiří Procházka – předseda
* MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. – místopředseda
* Mgr. Dana Sobotková - hospodář
* Ing. Markéta Šounová - revizor

 


Aktivity v roce 2008:

AKCE V RÁMCI PROJEKTU POMOZME BUDOUCNOSTI

V duchu základního poslání sdružení, jež je podpora a propagace aktivit vedoucích k ochraně přírody, jsme název POMOZME BUDOUCNOSTI přijali jako zastřešující název všech našich aktivit. Spadají pod něj projekty „Burkina Faso“ a „Filipíny“, vzdělávací akce a besedy pro seniory, spolupráce s časopisem „Třetí věk“ či veřejné kreslení v areálu Zoo Liberec „Dobrodružství s pastelkou“.

Aniž bychom chtěli jakýmkoli způsobem zpochybnit smysluplnost posílání peněz na podporu velkých projektů mezinárodních ochranářských organizací, domníváme se, že naše skromné prostředky budou účelněji využity při relativně malých konkrétních projektech vedených lidmi, jež v jejich úsilí podporujeme.

 

BURKINA FASO

Akce „Pomozme budoucnosti“ je pořádána již od roku 2005 kdy zoologická zahrada začala spolupracovat s německým sdružením SAHEL (www.sahel.de) na projektu „Pomozme budoucnosti“, který je zaměřen na pomoc opuštěným dětem v táboře A.M.P.O. v Burkina Faso, jedné z nejchudších zemí Afriky. Děti z ulice zde mají díky projektu možnost chodit do školy nebo se vyučit řemeslu. Náklady na školné, školní pomůcky a ošacení pro jedno dítě činí cca 40,- € na rok. Starší chlapci mají možnost vyučit se řemeslu či navštěvovat zemědělskou školu, kde se naučí všemu, co potřebují pro svůj další samostatný život. Nedílnou součástí výuky na ekologické farmě je ekologie a ochrana přírody. Dívky se učí šít a vařit, ty nejšikovnější mohou získat kvalifikaci i jako ošetřovatelky. Celý projekt je dnes rozšířen i o důležitou péči o HIV pozitivní, osvětu a prevenci proti AIDS. Vytipovaným skupinám žen jsou poskytovány tzv. mikroúvěry. Podmínkou k jejich získání je, že se musí naučit číst, psát a počítat. Důležité je, že všude, i na vedoucích místech v tomto projektu jsou zaměstnáváni Afričané. Všichni se tak učí postarat se o sebe a převzít zodpovědnost za svůj vlastní život a budoucnost své země. Učí se, že není řešením sníst poslední žijící zvíře, ale řešením je umět vytvořit podmínky tomu, aby bylo dost potravy jak pro lidi, tak i pro zvířata.
Faunus, o.s. 1. prosince 2008 ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Liberci
a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádalo charitativní sbírku již podruhé. Prodávaly se na ni dřevěné hračky vyrobené postiženými chlapci ze svépomocné dílny Panga la Wende v Burkině Faso a vystoupil dětský divadelní soubor z Jedličkova ústavu „Létající divadlo na kolečkách“ pod vedením Marka Sýkory. Také podruhé svými obrázky sbírku podpořila výtvarnice Marie Brožová.
Přesto, že se akce nezúčastnili pozvaní představitelé města ani političtí představitelé, akce byla úspěšná. Přišly maminky s dětmi a babičky s vnoučaty, přímo s úmyslem nakoupit hračky jako dárky a současně podpořit dobrou věc, o které se dozvěděly z tisku.
Výtěžek činil 11 722,- Kč a nakoupili jsme za něj další dřevěné figurky pro další dobročinné akce.

Pro zajištění finančních prostředků na podporu sdružení Managré Nooma (pro ochranu opuštěných dětí v Burkině Faso v západní Africe) a z toho plynoucí podpory a propagace aktivit vedoucích k ochraně přírody jsme 16. října 2008 zahájili veřejnou sbírku Burkina Faso, s číslem sbírkového účtu 43-2820160287/0100

 

Hned po ukončení této akce jsme začali s přípravou návštěvy zakladatelky tohoto projektu
Katrin Rohde v Liberci. Návštěva byla naplánována na květen 2009.

 

FILIPÍNY

Rozhodli jsme se také podílet na záchraně vzácných druhů živočichů, které se trvale vyskytují jen na malém určitém místě – ostrově, či několika ostrovech (tzv. endemické druhy). Právě tyto druhy jsou velmi citlivé na razantní změny jejich životního prostředí - biotopu a v příštích deseti letech jim tak hrozí vyhynutí. Tyto druhy jsou Mezinárodní unií pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) označeny jako kriticky ohrožené. V případě Filipín to znamená, že v důsledku intenzivního kácení místních pralesů tito živočichové, pokud se jim nedostane okamžité ochrany, mohou zmizet z povrchu Země. Naše děti je pak budou znát pouze z fotografií, knížek anebo jako vycpané muzejní exponáty.
Proto jsme se rozhodli pro přímou podporu Pavla Hospodářského, který na Filipínách již od roku 2004 spolupracuje se svými filipínskými kolegy na záchranných chovech jedinečných a ohrožených endemických druhů ptáků, savců, plazů a obojživelníků, kterým hrozí vyhynutí. Navrhl a postavil nové hnízdní dutiny, sestavil krmné dávky, zásadně změnil výživu ptáků. V roce 2005 se mu podařil prvoodchov na světě nejohroženějšího zoborožce Waldenova (Aceros waldeni). I díky jeho úsilí chovají dnes v zajetí již 30 kusů. Od té doby má na svém kontě další tři úspěšné prvoodchovy kriticky ohrožených druhů, např. endemického holuba negrozského (Gallicolumba keayi). Velmi významně se mu daří osvětová činnost vedoucí k ochraně živočichů. Spolupracoval na tvorbě zákona na ochranu volně žijících druhů živočichů, při tvorbě nových zákonů na ochranu životního prostředí a jejich uplatnění v praxi. V současné době spolupracuje na výzkumu stavu ohrožených druhů v přírodě, podílí se na přípravě reintrodukce v zajetí narozených jedinců a na vytipování lokalit pro jejich navrácení do přírody. Pro Zoo Liberec jsme tak získali jako konzultanta světového odborníka a naději, že i v Liberci chovaní dvojzoborožci hnědaví (Buceros hydrocorax) původem z filipínských pralesů, zahnízdí a vyvedou mláďata.
V roce 2008 se nám díky sponzorům podařilo Pavla Hospodářského na Filipínách finančně podpořit částkou 38 500,- Kč. Pomohlo mu to překlenout náročné období a současně udržet kontinuitu jeho ochranářského úsilí. Odborná činnost Pavla Hospodářského již přesahuje oblast Filipínských ostrovů. Začal pracovat jako koordinátor projektu založeného a finančně podporovaného německou organizací pro záchranu druhů a populací ZGAP (www.zgap.de). Projekt si klade za cil zachránit před vyhubením dva endemické druhy na ostrově Jáva. Jsou to prase sundské (Sus verrucosus), jehož status je prozatím neznámý, ale pravděpodobně se jedná o jeden z nejohroženějších druhů prasat na světě a špaček černokřídlý (Sturnus melanopterus), který je v přírodě téměř vyhuben. Na ostrově Sumatra jde o záchranu ptačího endemita - sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor), jehož stavy v přírodě v posledních letech drasticky poklesly.

Na podporu aktivit Pavla Hospodářského na Filipínách jsme 15. září 2008 zahájili veřejnou sbírku
Pomozme budoucnosti,
s číslem sbírkového účtu 43-2468970247/0100.

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Ve spolupráci s magistrátem města Liberce bylo uspořádáno šest odpoledních besed s občany v klubech a domovech důchodců, na kterých dr. Dousek přednášel o ochraně zvířat a o péči pro jejich pohodu. O besedách, které se setkaly s velkým zájmem, informoval místní tisk. Na základě tohoto podnětu vznikla i další spolupráce s redakcí časopisu „TŘETÍ VĚK“, kam od té doby pravidelně přispívá články s tématikou péče o zvířata.

 

„DOBRODRUŽSTVÍ S PASTELKOU“

- veřejné kreslení s Marií Brožovou v rámci projektu „Obhajoba pastelky“.
V průběhu veřejného kreslení, které se uskutečnilo ve dnech 7.-15. června 2008 vznikl v inspirativním „otevřeném ateliéru“ v areálu Zoologické zahrady v Liberci obraz na největším formátu papíru A0 (1189 x 841 mm) s názvem „Archa hledá pevninu“. Hlavním tématem obrazu byla zoologická zahrada, kterou na sobě nesl velký slon. Návštěvníci měli možnost nejen pozorovat, jak dílo vzniká, dívat se malířce pod ruku a ptát se na všechno, co je zajímá, ale i vyzkoušet si přímo na místě techniku pastelek, kterou Marie Brožová při kreslení průběžně vysvětluje. Akce byla tématicky zaměřena na celosvětovou kampaň „AMPHIBIAN ARK 2008 - Rok žáby“ a dlouhodobý projekt Zoo Liberec „Pomozme budoucnosti“.

 

Dárci:

* CINAG, a.s., Praha
* Českomoravská kreditní, s.r.o., Liberec
* Krokodýlí Zoo Protivín
* Marie Brožová, Galerie PASTELKA, Praha
* Statutární město Liberec
* SRPDŠ při ZŠ Lesní v Liberci
* Taxidermy services for Zoos and Museums, Skaly

Všem upřímně děkujeme

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.