Výroční zpráva - 2010

 

VÝROČNÍ PRÁVA FAUNUS, o.s. 

ROK 2010

 

Obchodní jméno: FAUNUS, o.s.
Sídlo: Masarykova 1347/31
Liberec 1
460 01
Právní forma: občanské sdružení
Den vzniku: dne 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07 
IČO: 22 66 36 22
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 33-9963860207/0100
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.faunus.cz

Obsah:
Úvod
A.M.P.O. – Burkina Faso
Podpora Záchranného centra pro ohrožené živočichy Talarak na Filipínách
Podpora Snow Leopard Trust
Dobrovolníci
Další aktivity
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Vyúčtování veřejné sbírky Pomozme budoucnosti
Vyúčtování veřejné sbírky Burkina Faso 
I v roce 2010 Faunus o.s., věrný svému názvu a vizi, zaměřil svoji činnost na podporu a propagaci aktivit vedoucích k ochraně přírody. Toto poslání prosazuje především prostřednictvím podpory aktivit Zoo Liberec i podporou environmentálních a sociálních aktivit dalších subjektů. Členové si dlouhodobě nekladou žádné megalomanské cíle a plány, ale domnívají se, že svojí drobnou systematickou činností pomáhají přispívat k rozvoji povědomí o jedinečnosti liberecké zoo a jejich zvířatech i o ochranářských aktivitách několika konkrétních lidí působících v zahraničí.
Rok 2010 byl pro Faunus o.s. významný především tím, že se nám podařilo získat dva granty a začít úspěšně spolupracovat s dobrovolníky při Zoo Liberec.
První projekt z dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010, (program G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty), pod názvem Projektové dny v Zoo Liberec byl tematicky zaměřený na jednotlivé tři aktivity, které Faunus, o.s. i Zoo Liberec dlouhodobě podporuje. První projektový den se uskutečnil na podzim roku 2010 a byl zaměřen na podporu Záchranného centra pro ohrožené živočichy na Filipínách. Za velké pomoci dobrovolníků se uskutečnil v prostorách Zoo Liberec a věříme, že zpestřil pobyt všem návštěvníkům.
Grant Nadace na ochranu zvířat se rovněž dotýká Zoo Liberec, přesněji Centra pro zvířata v nouzi Archa. Je zaměřen na problematiku toulavých koček. Na základě zpracované analýzy odchytů a kastračních programů v Libereckém kraji je cílem projektu ve vybraných městech prostřednictvím osvětové kampaně zvýšit povědomí veřejnosti o správném přístupu k řešení problematiky synantropních zvířat. Projekt byl zahájen již na konci roku 2010, ale samotný sběr dat a jejich vyhodnocení se uskuteční až v roce 2011.
Opět se nám podařilo pozvat na kreslení pastelkami do Zoo Liberec Marii Brožovou. Tentokrát vznikl obraz s námětem žirafy. 
Díky dobrovolníkům jsme byli také aktivní i mimo areál zoo. 
Tradičně se vyvrcholením roku stala prosincová aukce, která však bohužel nepatřila mezi ty nejúspěšnější. Přesto jsme na účet A.M.P.O. odeslali 4.000,- Kč a na adresu Sahel e.V. opět putovalo několik balíků se školními a hygienickými potřebami.
Byly ukončeny veřejné sbírky zahájené v roce 2009 na podporu sdružení A.M.P.O. v Burkina Faso a na podporu aktivit Pavla Hospodářského na Filipínách. Obě byly řádně vyúčtovány a kontrolní orgány neshledaly žádné chyby.
O jednotlivých aktivitách se více dozvíte v jednotlivých zprávách.
Členové Faunus, o.s. v roce 2010:
Ing. Petra Bolechová
MVDr. Jiří Dousek Ph.D.
JUDr. Jan Kouba 
Jiří Procházka 
Alice Procházková
Mgr. Eva Slováčková
Mgr. Dana Sobotková
Ing. Jitka Srpová
Ing. Markéta Šounová
Výbor Faunus, o.s. pracuje ve složení:
Jiří Procházka – předseda 
MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. – místopředseda 
Mgr. Dana Sobotková - hospodářka
Ing. Markéta Šounová - revizorka

A.M.P.O. - BURKINA FASO
Projekty zařízení A.M.P.O., které založila Kathrin Rohde, podporujeme od počátku našeho vzniku. Prostřednictvím Sahel, e.V. (které v Německu vzniklo na podporu aktivit Kathrin Rohde a A.M.P.O.) již několik let nakupujeme výrobky pocházející ze zařízení A.M.P.O. v Ougadougou v Burkině Faso (v jedné z nejchudších zemí na světě). Výrobky vyrábí ve svépomocných dílnách A.M.P.O. mladiství z ulice, zdravotně postižení a ženy nakažené virem HIV. Všichni bez této možnosti skončili na ulici jako žebráci a delikventi.
Na začátku roku 2010 se Faunus, o.s. podílel na překladu webových stránek sdružení Sahel, e.V., do českého jazyka, který má sloužit k lepší informovanosti veřejnosti o náplni a výsledcích projektů A.M.P.O.
V průběhu roku se Faunus, o.s. účastnil několika různorodých akcí, na kterých za pomoci dobrovolníků Zoo Liberec propagoval své aktivity (tedy podporované projekty) a zároveň zde prodával výrobky z Burkiny Faso, Mongolska a Filipín. To vše bylo možné jen díky nově vyrobenému mobilnímu stánku, na jehož výrobě se podílel technický úsek Zoo Liberec a členové Faunusu. Vlastní mobilní stánek Faunusu rozšířil možnosti účastnit se charitativních a osvětových akcích a nebýt přitom závislý na nabízených prodejních místech-stáncích, za které se někdy také musí připlácet. Mobilní stánek neslouží pouze k aktivitám Faunusu, o.s., ale je k dispozici i Zoo Liberec. 
Stejně jako v loňském roce jsme do A.M.P.O. v listopadu zaslali velké balíky plné školních potřeb. Ty byly vybírány při speciálních akcích Zoo Liberec. Každé z dětí, které doneslo nepoškozené školní potřeby, mělo vstup zdarma. Zoo Liberec tak přispěla k našim společným snahám podpořit A.M.P.O.
Společně se Zoo Liberec jsme také uspořádali tradiční předvánoční akci v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci s názvem Pomozme budoucnosti - pomozme Burkině Faso. Konala se 21. prosince a sešli se zde členové Faunusu,o.s., dobrovolníci a zaměstnanci Zoo Liberec, několik zájemců o tuto problematiku z řad veřejnosti a také někteří členové zastupitelstva města Liberce. Součástí akce byl prodej výrobků nejen z Burkiny Faso, ale i z dalších námi podporovaných projektů (Filipíny a Snow Leopard Trust) a dražba speciálních výrobků z Burkiny Faso. Návštěvníci se mohli dozvědět zajímavosti o předvánočních přípravách a vánočních zvycích v A.M.P.O. Výtěžek z této akce činil 4 000,- Kč.
V rámci probíhajících „Projektových dnů v Zoo Liberec“ jsme byli po celý rok v kontaktu se Sahelem, který nám zdarma poskytl mnoho propagačního materiálu, který využijeme 4. června 2011, kdy proběhne projektový den zaměřený právě na propagaci činnosti A.M.P.O. a problematiku Afriky. 
Zároveň bychom rádi v roce 2011 navázali na aktivitu z roku 2009, kdy jsme do A.M.P.O. zaslali na 2 000 kusů starších, avšak opravených dioptrických brýlí. 
V roce 2010 jsme tedy konali především přípravné práce na akce, které se uskuteční až v roce 2001.

Podpora Záchranného centra pro ohrožené živočichy Talarak na Filipínách
Faunus i v roce 2010 pokračoval v podpoře Pavla Hospodářského a jeho ochranářských aktivit na Filipínách. Prostřednictvím veřejné sbírky se podařilo získat finanční prostředky, za kterých byly nakoupeny kroužky pro označení ptáků a část mu byla vyplacena na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti.
Pavel Hospodářský se v roce 2010 věnoval především Záchrannému centru pro ohrožené živočichy – TALARAK které vzniklo z jeho iniciativy a díky domácím sponzorům. Byla založena Nadace Talarak, která toto centrum spravuje, a která se zavázala centrum prvních pět let sponzorovat.
Zpracoval projekt postavený na zúročení svých chovatelských zkušeností při provozu „množícího centra“, který by měl do pěti let zajistit centru finanční soběstačnost. V „množícím centru“ jsou chovány a množeny tzv. ekonomicky zajímavé druhy ptáků, tj. druhy ptáků, které by nahradily druhy vzácné, atraktivní a oblíbené mezi chovateli, a tudíž často lovené ve volné přírodě pytláky. Samozřejmě to nejsou endemité ani ohrožené druhy, ale jedná se o chovatelsky oblíbené druhy jako například ara zelenokřídlý nebo tukan obrovský z Jižní Ameriky. Odchovaná mláďata těchto druhů jsou prodávána legálně, s certifikátem prokazujícím jejich původ. Provoz „záchranného centra“ bude financován právě z tohoto legálního prodeje a také se tím snad bude částečně eliminovat nelegální činnost pytláků na černém trhu.
V záchranném centru je chováno cca 65 druhů živočichů (z nich je 22 endemitů, dalších 15 druhů je na různém stupni ohrožení). Celý provoz zajišťuje pět chovatelů. Největší chloubou záchranného centra je samozřejmě zoborožec Waldenův. Zatím jsou v centru Talarak pouze dvě samice a jeden samec. Snahou je na Negrosu vytvořit novou chovnou skupinu, nezávislou na zatím jediné chovné populaci zoborožců na světe na ostrově Panay, která má v současné době 26 jedinců. Tím docílit toho aby byly skupiny chovány a rozmnožovány samostatně, nezávisle na sobě a zvýšit tak šance udržet tohoto nejvzácnějšího zoborožce Waldenova naživu. 
Součástí projektu je lokální reintrodukce v zajetí odchovaných zoborožců rýhozobých (Penelopides panini) do předem vytipovaných bezpečných turistických oblastí. Turistická oblast tak získá atrakci v podobě možnosti krmení těchto krásných ptáků a zoborožci získají pod dohledem zkušených chovatelů nový a bezpečný životní prostor. Nedílnou a velmi důležitou součástí tohoto reintrodukčního programu bude intenzivní osvěta místních obyvatel a turistů. 
Díky Nadaci Talarak bude v centru také chováno a opět rozmnožováno vzácné prase visayanské (Sus cebifrons), které pro nedostatek prostor přestali množit v záchranném centru NFEFI na ostrově Negros (www.negrosforests.org). 
Jako manažer vytvořil Pavel Hospodářský v Záchranném centru Talarak řádně strukturovaný záchovný program pro domácí druhy bezprostředně ohrožené vyhubením. 
Faunus, o.s. na svých webových stránkách průběžně informuje jak o aktivitách Pavla Hospodářského, tak i o životě v centru.
Návštěvníci Zoo Liberec mají možnost seznámit se Záchrannou stanicí pro ohrožené živočichy Talarak na ostrově Negros i prostřednictvím informačního panelu, umístěného v tropickém pavilonu. První projektový den, který pořádal Faunus, o.s. v Zoologické zahradě v Liberci byl zaměřen na Mezinárodní rok biodiverzity a ochranu přírody na Filipínách, konkrétně na práci Pavla Hospodářského.
Podpora Snow Leopard Trust 
Snow Leopard Trust (SLT) je organizace fungující 30 let s velkými zkušenostmi nejen v práci v terénu ale i v propagační a humanitární činnosti. Základním kamenem celého programu je spolupráce s komunitami, které žijí na území, kde se levhart sněžný vyskytuje. Na základě vedeného výzkumu a vědeckých poznatků z nich získaných pak pomáhá Snow Leopard Trust chránit životní prostředí levhartů, levharty samotné a v neposlední řadě zlepšuje i životní podmínky lidí z komunit.
Organizaci Snow Leopard Trust podporujeme od roku 2009. Sice jen malou měrou, ale věříme, že i tato naše drobná pomoc a osvěta veřejnosti mají smysl. Prozatím organizaci podporujeme nákupem kalendářů SLT a výrobků, které ručně vyrobili lidé z komunit žijících na území, kde se vyskytují sněžní levharti. Prodejem těchto výrobků podporujeme místní lidi, jejichž komunita je do záchrany levhartů zapojena a kterým peníze slouží k lepšímu zaopatření rodiny.
SLT nás pravidelně informovuje o veškerém dění v zemích rozšíření těchto zvířat a o jednotlivých satelitně monitorovaných zvířatech.
Závěr roku 2010 Faunus věnoval přípravě zážitkového a výukového programu (v rámci projektových dní v Zoo Liberec): Den sněžného levharta. Tato akce tak bude první „českou“ verzí podobných světových dnů sněžného levharta, které jsou pořádány na podporu činnosti Snow Leopard Trust. Cílem Dne sněžného levharta bude nejen podpořit záchranu volně žijících sněžných levhartů (jak se o to snaží Snow Leopard Trust), ale také zviditelnit jedince chované v Zoo Liberec, kteří jsou mimochodem zapojeni do programu EEP.
DOBROVOLNÍCI
Na začátku roku 2010 jsme uspořádali ve spolupráci se Zoo Liberec nábor nových dobrovolníků. Pomocí letáků na webu, ve veterinárních ordinacích a na školách jsme oslovili veřejnost. Pro nové zájemce (10 lidí různého věku a povolání) jsme připravili tradiční vzdělávací „kolečko“ po jednotlivých organizačních složkách Zoologické zahrady v Liberci.
Zájemci se tak zúčastnili několika setkání s různými odborníky:
05.02.: setkání s marketingovým oddělením Zoo Liberec, seznámení s etickým kodexem 
dobrovolníka
08.02.: prohlídka zoologické zahrady (včetně „zákulisí“) s odborným výkladem zoologa
18.02.: prohlídka a seznámení s aktivitami Archy ( Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec)
08.03.: prohlídka Divizny (Střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec) a seznámení s jejími aktivitami
Z původních 10 uchazečů se nakonec 6 lidí stalo dobrovolníky, v průběhu roku však přibyli ještě další 3 zájemci.
Dobrovolníci se stejně jako v minulých letech podíleli různou měrou (dle vlastních časových možností) na pomoci při akcích zoo (např.: noční prohlídky, křtiny mláďat, masopustní průvod, Den dětí, Den Země ad.) i Faunusu (prezentace sdružení, prodej výrobků z jednotlivých podporovaných projektů, projektové dny). O víkendech hlavní sezóny sloužili dobrovolníci v zooíčku (tzv. „15“), kde podávali návštěvníkům informace o vystavených přírodninách i o samotné Zoo Liberec. Dobrovolníci také připravují a vyrábí enrichmentové prvky do expozic zvířat. V loňském roce zapracovali na vylepšení expozic především u opic (makaků, paviánů, šimpanzů) a u nosálů, kam vyrobili závěsné prvky ze starých hasičských hadic. Společně s ošetřovateli si někteří zkusili výrobu enrichmentových prvků z vrbového proutí pro opice. 
V rámci této činnosti – výroba enrichmentu, uspořádali dobrovolníci 30. října den pro mladé dobrovolné hasiče z Chotyně. Malí hasiči se seznámili s netradičním využitím starých hasičských hadic, sami si zkusili výrobu několika závěsů a poté byli provedeni po zoo. Dokonce mohli nahlédnout do zákulisí ke slonům a plazům. Od nejmenších dobrovolných hasičů obdrželi dobrovolníci poštou krásné obrázky, na nichž byly zachyceny zážitky dětí ze zoo. 
V roce 2010 Faunus, o.s navázal na první vzdělávací přednášku pro dobrovolníky i veřejnost, která se uskutečnila v říjnu 2009, a už od února uspořádal každý měsíc přednášky na celkem 5 různých témat. Cílem bylo nejen rozšířit znalosti dobrovolníků, kteří poté mohli podávat erudovanější výklad návštěvníkům zoo, ale také příležitost pro veřejnost, dozvědět se mnoho zajímavého o zoologické zahradě a jejím fungování. Veřejnost, především pedagogové základních a středních škol, byla oslovena pomocí letáků na webových stránkách Faunusu, o.s.
Přednášky se konaly v přednáškové místnosti Divizny a kromě zajímavých informací byly připraveny i prezentace s velkým množstvím videí a fotografií, které tematiku přibližovaly. 
24.2.: Význam zoologických zahrad, zásady chovu, firemní filosofie Zoo Liberec 
(MVDr. J. Dousek, MVDr. D.Nejedlo, ředitel Zoo Liberec)
24.3.: : Draví ptáci v Zoo Liberec, reintrodukce orlosupa bradatého 
(Ing. J. Hanel, zoolog) 
15.4.: Veterinární péče v ZOO, imobilizace zvířat
(MVDr. V. Jurek)
12.5.: Výběr čtyřnohého přítele a péče o něj
(Mgr. Lenka Čápová, vedoucí Centra pro zvířata Archa při Zoo Liberec.)
16.6.: Zvířata v ZOO Liberec (welfare versus enrichment)
(Ing. Petra Bolechová, zooložka)
DALŠÍ AKTIVITY
Na kopečku v Africe chtějí školní lavice
Tuto benefiční akci pořádalo sdružení Kedjom-Keku, které má stejně jako sdružení Faunus za cíl podporu vzdělávání a ochranu životního prostředí v Africe, v oblasti Kamerunu. Proto Faunus neváhal a 22. května se zúčastnil této benefiční akce, v rámci níž měl možnost představit projekty A.M.P.O. v Burkině Faso. Díky mobilnímu stánku a pomoci dobrovolníků Faunus prodejem výrobků na této akci získal celkem 1610,- Kč a k tomu několik zajímavých kontaktů na další občanská sdružení s podobným zaměřením.
Voknem do Šutra
17. července 2010 využilo sdružení Faunus další možnost představit své aktivity veřejnosti a zúčastnilo se prvního ročníku zábavného letního festiválku v Liberci. Přestože na akci nebylo prodáno žádné zboží, získali jsme alespoň zkušenost s podobným typem akcí.
Malování v zoo
I letos se podařilo navázat na úspěšnou spolupráci s malířkou Marií Brožovou. V termínu od 31. července do 7. srpna vždy od 10 do 17 hodin tvořila velkoformátový obraz z nové kolekce Duše kamenů s názvem Achát přímo v prostorách zoologické zahrady a před zraky návštěvníků. Každý den byl obraz vyfocen a na webových stránkách Faunusu mohli zájemci pozorovat vývoj vzniku obrazu, který byl namalován pouze pastelkami. Marie Brožová Faunusu poskytla jednu kopii svého nového obrazu, aby mohla být vydražena na předvánoční akci a aby získané peníze byly použity na podporu projektů Faunus, o.s. 
Cílem této akce bylo přilákat návštěvníky do zoologické zahrady a zpestřit návštěvníkům prohlídku.
Přednáška a zajímavé dopoledne pro dobrovolníky z GE Money bank
Dobrovolníci z GE Money Bank už několik let pravidelně pomáhají Zoo Liberec během tzv. dobrovolnického víkendu. Den a půl věnují zadané práci bez nároku na odměnu a druhý den je čeká odměna v podobě zajímavé činnosti, prohlídky či přednášky.
V letošním roce pomohl s přípravou programu také Faunus, o.s., a tak se 17.10. mohli dobrovolníci z GE Money Bank zúčastnit kromě prohlídky zoo, zajištěnou propagačním oddělením, diskuze vedené členem Faunusu MVDr. J. Douskem, který k těmto účelům sestavil zajímavý „test“ znalostí o zvířatech. Test byl zaměřen na vyvrácení nepravdivě tradovaných údajů o vlastnostech a životě zvířat. Účastníci jej zpracovávali s velkým zájmem a poté se v diskuzi dozvěděli mnoho nového a nečekaného o zvířatech domácích i exotických.
Přednášky MVDr. Jiřího Douska
Po dohodě se sociálním odborem magistrátu města Liberec proběhlo v průběhu měsíců dubna až června v libereckých penzionech pro důchodce 5 besed o ochraně zvířat. Zájem účastníků byl zejména o péči o zvířata v zájmových chovech. Dotazy se také vztahovaly k problematice péče o toulavá a opuštěná zvířata. O této akci informoval článkem regionální tisk.
Pro program zájmového odpoledne pro pracovníky ČSOB v liberecké zoo sestavil "zájmový test" a vtipně vedl diskuzi na téma nepravdivě tradované údaje o vlastnostech a životě zvířat. Spolu s MVDr. Nejedlem zahájili přednáškou "Ochrana zvířat a zaměření moderních zoologických zahrad“ cyklus přednášek pro dobrovolníky Zoo Liberec. Dále proběhly přednášky MVDr. Jurka, Mgr. Lenky Čápové a Ing. Petry Bolechové

Dárci:
ABET HOLDING, a.s., Praha 4
ATLANTIS MARSHAL, a.s., Praha 4
Všem upřímně děkujeme.

 

 

 

Vyúčtování veřejné sbírky: viz veřejné sbírky

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.